Chuyển đổi tọa độ phẳng sang tọa độ trắc địa bằng chương trình BL Transfer

Chương trình BLTransfer ( sau đây gọi tắt là chương trình BLTrans ) có mục đích chuyển đổi tọa độ phẳng (X,Y ) sang tọa độ trắc địa không gian ( B,L )và ngược lại.

Số liệu đầu vào của chương trình là các file text tuân thủ theo khuôn dạng qui định và số liệu đầu ra cũng là các file text chứa các giá trị tọa độ sau khi chuyển tọa độ.

Chuyển đổi tọa độ phẳng sang tọa độ trắc địa bằng chương trình BL Transfer

Cách cài đặt chương trình :

1.Cho đĩa CD GeoTools 1.2 vào ổ đọc

2.Chạy file <CD-ROM Driver>\BLTrans\setup.exe

3.Nhập số hiệu serial number ghi trên vỏ đĩa.

4.Chương trình cài đặt tự động tạo folder CIDALA->BL Transfer

Chương trình cho phép chuyển từ BL sang XY hoặc ngược lại

Các chức năng của chương trình :

BLTrans gồm các menu sau :

File : Các thao tác với file text như mở file ( Open ), in ( Print )..
Edit : Các thao tác soạn thảo file như sao chép ( Copy ), Xoá ( Cut ) và tìm kiếm chuỗi ( Find ).
View : Bật tắt thanh công cụ ( Tool Bar ) và thanh trạng thái ( Status bar ).
Windows : Thao tác với các cửa số.
Change : Thông số chuyển múi và thao tác chuyển.
Help : Trợ giúp của chương trình và địa chỉ liên hệ.

Thao tác chuyển đổi toạ độ :

Người sử dụng có thể chuyển đổi các toạ độ từ X,Y sang B,L và ngược lại.

Để chuyển từ X,Y sang B,L người sử dụng cần nhập số liệu theo khuôn dạng gồm các cột sau :

1.Tên điểm.

2.Số hiệu điểm.

3.Tọa độ X ( 7 chữ số phần nguyên , phần thập phân tùy ý ).

4.Tọa độ Y ( 6 chữ số phần nguyên, phần thập phân tuỳ ý ).

Để chuyển từ B,L sang X,Y người sử dụng cần nhập số liệu theo khuôn dạng gồm có các cột sau :

Tên điểm.
Số hiệu điểm.
Toạ độ B.
Tọa độ L.

Ví dụ :

1 10001 211056.585 1035129.498

2 10002 210241.938 1033239.210

3 33108 162112.953 1071332.186

4 33201 163232.352 1073746.360

Sau đó, ấn nút chuyển trên thanh công cụ , chương trình hiển thị hộp thoại :

Người sử dụng chọn các thông số sau :

Transfer mode : Chọn chuyển từ XY sang BL hoặc ngược lại.

Chọn các thông số Ellipsoid và Project.

Chọn kinh tuyến trung ương.

Chọn múi chiếu 6 độ hoặc 3 độ.

Nhập tên file báo cáo.

Sau đó ấn nút OK và chương trình sẽ hiển thị kết quả tính chuyển cho phép người sử dụng có thể in trực tiếp trong chương trình.