Độ chính xác bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Độ chính xác bản đồ hiện trạng sử dụng đất phụ thuộc chủ yếu vào nguồn tư liệu dùng vào biên tập bản đồ. Nếu dùng bản đồ địa chính đã có để biên tập bản đồ hiện trạng thì các đường biên vùng đất theo phân loại sẽ trùng với các ranh giới thửa đất ở giáp biên vùng ngoại đất, vì vậy độ chính xác ranh giới vùng đất tương đương với độ chính xác ranh giới thửa địa chính. Khi sử dụng kết quả đo vẽ bổ sung ở thực địa để hiện chỉnh ranh giới vùng đất thì độ chính xác phụ thuộc vào kết quả đo.

Độ chính xác bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Nhìn chung độ chính xác các điểm đặc trưng trên đương ranh giới vùng đất cần đảm bảo sai số trung phương vị trí điểm không lớn hơn 0,5mm trên bản đồ.

Mặt khác, bản đồ hiện trạng sử dụng đất thường có tỷ lệ nhỏ hơn bản đồ địa chính( bản đồ nền) nên khi biên tập bản đồ hiện tràn sử dụng đất ta luôn phải khái quát hóa đường biên, lược bỏ bớt các chi tiết cho phù hợp với tỷ lệ bản đồ. Công việc này sẽ gây ra sai số vị trí đường ranh giới vùng đất. Sai số khái quát hóa đường ranh giới vùng đất không lớn hơn 0,3mm trên bản đồ.

Khi khái quát hóa nội dung bản đồ hiện trạng sử dụng đất, nếu một miếng đất có có diện tích nhỏ hơn 4 mm² trên bản đồ nằm trong một vùng đất khác loại thì có thể bỏ qua không cần thể hiện mảnh đất đó. Trường hợp mảnh đất đó có ý nghĩa quan trọng thì có thể phóng to hơn để thể hiện lên bản đồ. Cả hai trường hợp trên đều gây ra sai số thể hiện diện tích đối tượng bản đồ hiện trậng sử dụng đất.