Hai bài toán trắc địa cơ bản

1. Bài toán trắc địa thuận

1.1.Nội dung bài toán trắc địa thuận:

-Cho một điểm đã có tọa độ A (Xa,Ya), khoảng cách giữa hai điểm AB là SAB và góc phương vị của cạnh AB là αAB.

-Tính tọa độ của điểm B(XB,YB)

bai toan trac dia thuan

2. Cách tính bài toán trắc địa thuận

-Theo hình vẽ tọa độ điểm được tính như sau:

XB=XA+ΔXAB

YB=XA+ΔYAB

Trong đó: ΔX AB= S AB.Cos αAB
ΔY AB= S AB.Sinα AB

-Lưu ý: Để tính toán nhanh giá trị ΔXAB, ΔYAB bằng máy tính cầm tay ta thực hiện như sau:

cong thuc bam may tinh
2. Bài toán trắc địa nghịch

2.1 Nội dung bài toán trắc địa nghịch

-Cho hai điểm đã biết tọa độ A(XA,YA) , B(XB,YB)

-Tính khoảng cách giữa hai điểm SAB và góc phương vị αAB

2.2 Cách tính bài toán nghịch

-Tính khoảng cách giữa hai điểm AB:
-Tính góc phương vị của cạnh AB:

Hai bài toán trắc địa cơ bản