Nắn bản đồ Vector

Phần mềm Famis có cung cấp chức năng nắn bản đồ. Chức năng này dùng để nắn, chuyển các đối tượng bản đồ từ một hệ thống tọa độ khác sang hệ thống tọa độ của file bản đồ hiện tại thông qua các phép nắn Projective với các cặp điểm tọa độ khống chế.

Nắn bản đồ Vector

Hiện tại chức năng chỉ cho phép nắn với 4 điểm, trong phiên bản tiếp theo, chức năng cho phép nắn với số lượng điểm lớn hơn và các phương pháp nắn với bậc cao hơn.
Menu Chọn Xử lý bản đồ-> Nắn bản đồ

Thao tác :

Tham chiếu file cần nắn đưa vào file bản đồ hiện thời
Đặt các cửa sổ hiển thị ( view ) sau cho các cặp điểm tương ứng có thể nhìn và chọn dễ dàng.
Lần luợt chọn 4 cặp điểm tương ứng giữa file tham chiếu và file bản đồ hiện tại.
Nếu chỉ chuyển một vùng nào đó trên file tham chiếu, chọn fence và định nghĩa vùng bằng fence.
ấn <Nắn> đề bắt đầu nắn và đưa đối tượng bản đồ từ file tham chiếu vào file hiện tại.
ấn <Ra khỏi> kết thúc chức năng nắn.