Phần mềm Topo

Phần mềm Topo là sản phẩm phần mềm của công ty tin học Hài Hoà. Đây là chương trình trợ giúp quá trình khảo sát và lập bản đồ địa hình số Sản phẩm được sử dụng với các menu lệnh và giao diện chủ yếu qua hộp thoại bằng tiếng việt giúp cho việc sử dụng Topo rất dễ dàng.

Phần mềm Topo

Giới thiệu về phần mềm Topo

Phần mềm Topo là sản phẩm phần mềm của công ty tin học Hài Hoà. Đây là chương trình trợ giúp quá trình khảo sát và lập bản đồ địa hình số Sản phẩm được sử dụng với các menu lệnh và giao diện chủ yếu qua hộp thoại bằng tiếng việt giúp cho việc sử dụng Topo rất dễ dàng.

Phần mềm Topo được cài đặt trong môi trường AutoCad và CaD Map với các chức năng chính sau đây:

Thành lập bản đồ số địa hình.
Tính toán khối lượng đào đắp mỏ than, đá dựa vào mô hình địa hình đầu kỳ, cuối kỳ, kế hoạch theo phương pháp mặt cắt
Tính toán khối lượng đống theo phương pháp mặt cắt.
Công thức tính toán: Theo công thức trung bình cộng hoặc theo công thức trung bình nhân.

Mặt cắt thể hiện đường đầu kỳ, cuối kỳ và đường kế hoạch ( nếu có)
Lưu được các kỳ địa hình trên mặt cắt trong một quý, năm.
Ngoài ra HSMO cung cấp cho người cho người sử dụng các công cụ để trợ giúp cho quá trình thiết kế mỏ.
HSMO phục vụ trợ giúp công tác tính toán khối lượng đào đắp.

Trong phạm vi của đồ án ta chỉ tìm hiểu chức năng và nội suy đường bình độ bằng phần mềm TOPO thành lập bản đồ địa hình.