Quá trình số hóa bản đồ

Bước 1: Thiết kế chung

Căn cứ vào mục đích thành lập để thiết kế:

Tạo Design File
Tạo bảng phân lớp đối tượng
Tạo kí hiệu, Font chữ, Bảng màu
Quét bản đồ

Bước 2: Nắn bản đồ

Tạo lưới km
Nắn bản đồ

Bước 3: Vector hóa

Vẽ các đối tượng dạng đường
Vẽ đường bao vùng
Vẽ đối tượng dạng điểm
Vẽ các đối tượng dạng chữ

Bước 4: Hoàn thiện dữ liệu

Kiểm tra và sửa lỗi về phân lớp đối tượng
Sửa lỗi và làm đẹp các đối tượng làm đẹp các đối tượng dạng đường, đường bao vùng
Sửa lỗi đối với đối tượng dạng điểm
Sửa lỗi chữ viết

Bước 5: Biên tập và trình bày bản đồ

Tạo vùng, tô màu, trải kí hiệu
Biên tập kí hiệu dạng đường

Bước 6: Lưu dữ liệu và in bản đồ

Tổ chức thư mục chứa file
In ấn bản đồ

Quá trình số hóa bản đồ