Hệ quy chiếu của bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Quy phạm thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở Việt Nam quy định dùng hệ tọa độ Nhà nước để lập bản đồ . Hiện nay bản đồ hiện trạng sử dụng đất sử dụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000:

Hệ quy chiếu của bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Quy định về hệ quy chiếu của bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Quy phạm thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở Việt Nam quy định dùng hệ tọa độ Nhà nước để lập bản đồ . Hiện nay bản đồ hiện trạng sử dụng đất sử dụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000:

-Elipxoid WGS-84 với kích thước bán kính trục lớn a=6378137m, độ dẹt ∝=1/298,257223563

– Sử dụng lưới chiếu hình nón đồng góc với hai vix tuyến chuẩn 11° và 21° để thể hiện bản đồ tỷ lệ 1:1.000.000 cho toàn lãnh thổ Việt Nam.

-Sử dụng lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc với múi chiếu 6° có hệ số biến dạng chiều dài trên kinh tuyến trục k0=0,9996 để thể hiện bản đồ có tỷ lệ từ 1:500.000 đến 1:25.000.

– Sử dụng lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc với múi chiếu 3°, có hệ số biến dạng chiều dài k0=0,9999 để thể hiện bản đồ có tỷ lệ từ 1:10.000 đến 1:1.000.

-Sử dụng kinh tuyến trục địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thông tư 973/2001/TT-TCĐC ngày 20/6/2001 của Tổng cục địa chính.