Quy trình thành lập bản đồ hiện trạng từ bản đồ địa chính

Quy trình thành lập bản đồ hiện trạng từ bản đồ địa chính cấp xã được thực hiện theo các bước:

Bước 1: Xây dựng thiết kế kĩ thuật-dự toán công trình:

-Khảo sát sơ bộ, thu thập, đánh giá, phân loại tài liệu;

-Xây dựng Thiết kế kĩ thuật-dự toán công trình.

Bước 2: Công tác chuẩn bị:

-Thành lập bản đồ nền từ bản đồ địa chính hoặc bản đồ địa chính cơ sở;

-Nhân sao bản đồ nền, bản đồ địa chính hoặc bản đồ địa chính cơ sở;

-Lập kế hoạch chi tiết;

-Vạch tuyến khảo sát thực địa.

Bước 3: Công tác ngoại nghiệp:

-Điều tra, đối soát, bổ sung, chỉnh lý các yếu tố nội dung cơ sở địa lý trên bản sao bản đồ nền;

-Điều tra, khoanh vẽ, chỉnh lý, bổ sung các yếu tố nội dung hiện trạng sử dụng đất lên bản sao bản đồ địa chính, hoặc bản đồ địa chính cơ sở lên bản đồ nền;

-Tổng quát hóa các yếu tố nội dung bản đồ;

-Biên tập trình bày bản đồ.

Bước 4: Biên tập tổng hợp

-Kiểm tra , tu chính kết quả điều tra, bổ sung, chỉnh lý ngoài thực địa;

-Chuyển các yếu tố nội dung hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính, hoặc bản đồ địa chính cơ sở lên bản đồ nền.

Bước 5: Hoàn thiện và in bản đồ

-Kiểm tra kết quả thành lập bản đồ;

-In bản đồ ( đối với công nghệ truyền thống thì hoàn thiện bản đồ tác giả);

-Viết thuyết minh thành lập bản đồ.

Bước 6: Kiểm tra, nghiệm thu

-Kiểm tra, nghiệm thu;

-Đóng gói và giao nộp sản phẩm.

Quy trình thành lập bản đồ hiện trạng từ bản đồ địa chính