Số hóa bản đồ bằng Microstation

Lưới km và lưới kinh vĩ độ đưc sử dụng làm cơ sở cho việc chọn các điểm khống chế khi nắn bản đồ. Với các lưới Km của bản đồ tỷ lệ lớn ta có thể tạo bằng các công cụ của Microstation nhưng với lưới Km và kinh vĩ độ của bản đồ tỷ lệ nhỏ thì bắt buộc phải tạo bằng công cụ Gird Generation của MGE để đảm bảo độ chính xác. Cách làm được giới thiệu dưới đây chỉ áp dụng với những bản đồ tỷ lệ lớn, các đường lưới Km thẳng và song song với nhau. Để tạo được lưới Km cần phải làm lần lượt các bước sau:

Số hóa bản đồ bằng Microstation

1. Nắn bản đồ

Mục đích của quá trình nắn bản đồ là chuyển đổi các ảnh quét đang ở toạ độ hàng cột của các pixel về toạ độ trắc địa (toạ độ thực – hệ toạ độ địa lý hoặc toạ độ phẳng). Đây là bước quan trọng nhất trong quá trình thành lập bản đồ số vì nó ảnh hưởng đến toàn bộ độ chính xác của bản đồ sau khi được số hoá dựa trên nền ảnh. Quá trình nắn này được dựa trên toạ độ của các điểm khống chế trên ảnh, toạ độ các điểm khống chế tương ứng trên file dgn và mô hình được chọn để nắn (các mô hình nắn đã được viết sẵn trong phần mềm irasb, irasc). Đối với các ảnh quét từ bản đồ trên giấy, điểm khống chế được chọn để nắn ảnh thường là các mắt lưới Km. Phần này sẽ hướng dẫn cách tạo dựng luới Km của các bản đồ tỷ lệ lớn và cách nắn bản đồ.

Tạo lưới Km:

Lưới km và lưới kinh vĩ độ đưc sử dụng làm cơ sở cho việc chọn các điểm khống chế khi nắn bản đồ. Với các lưới Km của bản đồ tỷ lệ lớn ta có thể tạo bằng các công cụ của Microstation nhưng với lưới Km và kinh vĩ độ của bản đồ tỷ lệ nhỏ thì bắt buộc phải tạo bằng công cụ Gird Generation của MGE để đảm bảo độ chính xác. Cách làm được giới thiệu dưới đây chỉ áp dụng với những bản đồ tỷ lệ lớn, các đường lưới Km thẳng và song song với nhau. Để tạo được lưới Km cần phải làm lần lượt các bước sau:

– Nhập toạ độ của các điểm.

– Nối 4 điểm góc khung tạo thành 4 cạnh của khung.

– Copy các cạnh của khung để tạo thành các đường lưới Km trong khung.

Nắn bản đồ

Để nắn ảnh ta sử dụng công cụ Warp của irasc. Quá trình nắn này được dựa trên toạ độ của các điểm khống chế trên ảnh, toạ độ của các diểm khống chế tương ứng trên file dgn và mô hình được chọn để nắn (các mô hình nắn đã được viết sẵn trong phần mềm irasc). Trong quá trình nắn ảnh, người sử dụng phải đặc biệt quan tâm đến các sai số chuẩn và sai số giữa khoảng cách thật giữa điểm chuyển đổi và điểm đo người dùng thu thập. Các bước cụ thể bao gồm:

– Khởi động IRASC

– Mở ảnh vào gần vị trí của lưới Km

– Nắn sơ bộ

– Nắn chính xác
2.Vector hóa đối tượng

Vector hóa là quá trình biến đối raster thành dữ liệu vector. Quá trình này được thực hiện bằng phần mềm Microstation. Sau khi có ảnh raster đã nắn làm nền bằng phần mềm irasc, người thực hiện đã có thể sẵn sàng số hóa trên ảnh để tạo dữ liệu vectơ trong file DGN bằng các công cụ của Microstation.