Thiết kế hình học tuyến trên Nova

Nguyên tắc cơ bản thiết kế đường đỏ :

– Thiết kế đường đỏ phải bám sát các chỉ tiêu kỹ thuật theo tiêu chuẩn thiết kế đường hiện hành của Việt Nam mà dự án yêu cầu.

– Đường đỏ phải đi qua các điểm khống chế ( điểm đầu, điểm cuối. công trình thoát nước cầu , cống , đường giao…).

– Tuỳ theo từng cấp hạng đường, địa hình mà lựa chọn chỉ tiêu thiết kế phù hợp. Hạn chế sử dụng các chỉ tiêu tối đa.

– Đường đỏ thiết kế thuận lợi cho điều kiện thi công.

– Có thể kẻ đường đỏ theo 2 phương pháp : Đường bao và đường cắt.

Ví dụ về cao độ khống chế tại công trình thoát nước ( cống )

Căn cứ vào lưu lượng nước chảy, xác định đường kính cống , loại cống. Sau đó căn cứ vào bản vẽ trắc ngang để xác định cao độ đặt cống :

Xác định đường kính cống , vị trí đặt cống, cao độ đặt cống, có thể thực hiện như sau :

– Cong enter

– Xuất hiện dòng nhắc “Tại điểm” -> Tìm trên trắc dọc vị trí đặt cống enter

– Xuất hiện hộp thoại :

Chọn :

+ Cao độ đáy

+ Đường kính cống

+ Số dãy cống Nhấn “OK”.

Thiết kế hình học tuyến trên Nova