Hệ tọa độ Quốc gia VN-2000

Vị trí ê-líp-xô-ít quy chiếu Quốc gia: ê-líp-xô-ít WGS-84 toàn cầu được xác định vị trí (định vị) phù hợp với lãnh thổ Việt Nam trên cơ sở sử dụng điểm GPS cạnh dài có độ cao thủy chuẩn phân bố đều trên toàn lãnh thổ .

Hệ tọa độ Quốc gia VN-2000

1. Ê-líp-xô-ít quy chiếu quốc gia là ê-lip-xô-ít WGS-84 toàn cầu với kích thước:

a. Bán trục lớn : a=6378137,0m

b. Độ dẹt: f=1:298,257223563

c. Tốc độ góc quay quanh trục: ω=7292115,0 .10^-11

d. Hằng số trọng trường trái đất: GM=3986005 . 10^8

2. Vị trí ê-líp-xô-ít quy chiếu Quốc gia: ê-líp-xô-ít WGS-84 toàn cầu được xác định vị trí (định vị) phù hợp với lãnh thổ Việt Nam trên cơ sở sử dụng điểm GPS cạnh dài có độ cao thủy chuẩn phân bố đều trên toàn lãnh thổ .

3. Điểm gốc hệ tọa độ Quốc gia: Điểm N00 đặt tại Viện nghiên cứu Địa chính (nay là Viện khoa học Đo đạc và Bản đồ) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, đường Hoàng Quốc Việt-Hà Nội.

4. Hệ tọa độ phẳng: Hệ tọa độ phẳng UTM quốc tế, được thiết lập trên cơ sở lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc với các tham số được tính theo ê-líp-xô-ít WGS-84 toàn cầu.

5.Điểm gốc hệ độ cao Quốc gia: Điểm gốc độ cao đặt tại Hòn Dấu- Hải Phòng