Xây dựng lưới địa chính bằng công nghệ GPS

Lưới địa chính đo bằng công nghệ GPS theo sơ đồ hình lưới tam giác dày đặc, đồ hình chuỗi tam giác, chuỗi tứ giác được đo nối (tiếp điểm) với ít nhất 3 điểm hạng cao hoặc các cặp điểm thông hướng được đo nối ( tiếp điểm) với ít nhất 2 điểm hạng cao; khoảng cách giữa các điểm hạng cao không quá 10 km. Trogn trường hợp đặc biệt lưới địa chính cho phép đo nối với 2 điểm hạng cao nhưng phải nêu rõ trong TKKT-DT công trình.

Xây dựng lưới địa chính bằng công nghệ GPS

Xây dựng lưới địa chính bằng công nghệ GPS

Lưới địa chính đo bằng công nghệ GPS theo sơ đồ hình lưới tam giác dày đặc, đồ hình chuỗi tam giác, chuỗi tứ giác được đo nối (tiếp điểm) với ít nhất 3 điểm hạng cao hoặc các cặp điểm thông hướng được đo nối ( tiếp điểm) với ít nhất 2 điểm hạng cao; khoảng cách giữa các điểm hạng cao không quá 10 km. Trogn trường hợp đặc biệt lưới địa chính cho phép đo nối với 2 điểm hạng cao nhưng phải nêu rõ trong TKKT-DT công trình.

luoi dia chinh GPS

1.Trước khi tiến hành đo máy và các thiết bị phải được kiểm tra, kiểm nghiệm đầy đủ các nội dung sau:

1.1. Đối với máy thu GPS đang sử dụng, trước khi đo cần kiểm nghiệm các mục sau đây:

-Kiểm tra sự hoạt động của các phím chức năng bao gồm cả phím cứng và phím mềm. Tất cả các phím này đều phải hoạt động bình thường.

-Kiểm tra sự ổn định của quá trình thu tín hiệu thông qua việc đo thử ( không dưới 60 phút)

-Kiểm tra việc truyền dữ liệu từ máy thu sang máy tính.

-Vị trí đặt máy để kiêm tra phải là nơi quang đãng; khi đo thời tiết tốt, đảm bảo cho việc thu tín hiệu vệ tinh là tốt nhất.

1.2. Đối với các máy mới, trước khi sử dụng phải tiến hành đo kiểm nghiệm trên bãi chuẩn( đối với loại máy thu 1 tần số) hoặc trên điểm cấp “0”( đối với loại máy thu 2 tần số) và so sánh kết quả đo với số liệu đã có.

1.3.Các dụng cụ đo các yếu tố khí hậu như áp kế, nhiệt kế và ẩm kế phải được kiểm định mỗi năm một lần. Thành quả kiểm nghiệm phải được giao nộp kè theo thành quả đo và tính toán bình sai lưới.

Căn cứ vào các kết quả kiểm tra, kiểm nghiệm để quyết định có sử dụng máy thu và các thiết bị kèm theo đó hay không.

2.Trước khi đo phải tiến hành lập lịch cho khu đo với thời gian đo ngắm đồng thời tối thiểu trên một điểm trạm đo; đối với máy GPS một tần số quy định như sau:

-Thời gian đo ngắm đồng thời tối thiểu : 60 phút

-Số vệ tinh khỏe liên tục tối thiểu : 4 vệ tinh

-PDOP chọn khi đo lớn nhất không quá: 4,0

-Ngưỡng góc cao vệ tinh lớn hơn: 15°

Ghi chú: Thời gian đo được áp dụng cho các cạnh trong lưới có chiều dài được quy định từ 200-1400m. Đối với các cạnh đo nối nếu chiều dài cạnh lớn thì phải chọn thời gian đo liên tục lớn hơn 1 giờ để khi xử lý cạnh có được lời giải fixed.

3. Tại mỗi điểm trạm đo phải thực hiện các thao tác sau:

-Dọi tâm và cân bằng máy chính xác, sai số dọi tâm không vượt quá 2 mm

-Đo chiều cao ăng ten 2 lần vào khoảng đầu và cuối ca đo với độ chính xác đến 1 mm

-Nhập tên điểm trạm đo vào máy, đối với máy không nhập được trực tiếp thì phải nhập ngay khi trút số liệu sang máy tính.

-Đo nhiệt độ, áp suất 2 lần vào khoảng đầu và cuối ca đo với độ chính xác đo nhiệt độ là 0,5°C, áp suất đến 1 minibar.

4. Sử dụng các phần mềm được Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép sử dụng để xử lý cạnh và bình sai lưới. Khi tính khái lược phải đảm bảo các tiêu chí sau:

-Lời giải được chấp nhận : Fixed

-Ratio: >1,5

-Rms < 0,02 + 0,004 x Skm

-Reference Variance < 30,0

-RDOP < 0,1

Ghi chú: Chỉ tiêu Ratio chỉ xem xét đến khi lời giải là Fixed.

Chỉ tiêu RDOP chỉ xem xét đến khi các chỉ tiêu khác không đạt để quyết định xử lý lại hay đo lại.

Khi một trong các giá trị Reference Variance hoặc Rms vượt quá các chỉ tiêu nói trên nhưng không quá 1,5 lần thì phải tiến hành tính khép tam giác, đa giác và bình sai sơ bộ để quyết định phải tính lại, loại bỏ hay đo lại. Trong trường hợp đặc biệt cũng không được phép vượt quá 2 lần hạn sai cho phép. Số cạnh có một trong hai giá trị nêu trên vượt quá 2 lần hạn sai cho phép không được chiếm quá 10% tổng số cạnh trong lưới.

Được phép thay đổi giá trị mặc định của tham số lọc ( Edit multipllier) nhưng không được phép nhỏ hơn 2,5 .

Được phép cắt bỏ các tín hiệu vệ tinh thu được ở các vị trí thấp so với đường chân trời nhưng không được phép vượt quá 30°.

Số lần lặp trong quá trình tính toán không được quá 10 lần.

Được phép đặt lại khoảng thời gian bắt đầu hoặc kết thúc quá trình đưa số liệu vào tính nhưng không được phép vượt quá 30% tổng thời gian quan trắc.

5. Sau bình sai phải đánh giá sai số trung phương vị trí điểm, sai số trung phương tương đối cạnh, sai số trung phương đơn vị trọng số.